Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Energieprestatienorm aangepast
Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
BENG-eisen definitief
Afgelopen dinsdag (11 juli jl.) heeft minister Ollongren de Tweede Kamer per brief in kennis gesteld van de definitieve BENG-eisen. Vergeleken met de concept-eisen van het najaar 2018 is een verdere differentiatie en aanscherping doorgevoerd. De definitieve grenswaarden worden per 1 juli volgend jaar van kracht.
Impuls klimaatvriendelijker inkopen loont
Klimaatvriendelijker inkopen bespaart op CO2-uitstoot, zo blijkt uit een RIVM-effectmeting.
Op weg naar onafhankelijkheid van kritische materialen
In het kader van klimaatverandering verdienen ‘kritische materialen’ meer aandacht, vindt materiaalkundige Sven Erik Offerman.
Cruciale rol voor IFD in NTA Beweegbare Bruggen
Het industrieel, flexibel en demontabel uitvoeren van verbindingen vormt een basiscomponent van de NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.
Energietransitie brengt verdubbeling wereldwijde stroomvraag
Dat blijkt uit een recente analyse van ING Economisch Bureau.
Zonnepanelen op dertien Amsterdamse metrostations
Dit jaar gaat de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen.

Nieuws

Impuls klimaatvriendelijker inkopen loont

4 juni 2019

Klimaatvriendelijker inkopen bespaart op CO2-uitstoot. Dat deze stelling niet slechts een ‘open deur’ is, toont RIVM met haar recente effectmeting van de ‘impuls klimaatneutraal en circulair inkopen’. Met deze financiële stimuleringsmaatregel wil de Rijksoverheid andere publieke organisaties, zoals gemeenten, provincies en nutsbedrijven, aanmoedigen tot het aanschaffen van klimaatvriendelijke producten en diensten. Via klimaatvriendelijker inkoopbeleid stimuleren de publieke organisaties op hun beurt private bedrijven om klimaatvriendelijke producten en diensten aan te bieden. Het RIVM heeft de (voorlopige) uitkomsten van in totaal 104 pilots en 10 leernetwerken, gefinancierd via de impuls, tegen het licht gehouden.

De ambitie van de pilots is om de CO2-emissie elk jaar met 0,1 tot 0,25 megaton terug te dringen. Of dit doel wordt gehaald, kan het RIVM nu nog niet vaststellen omdat de meeste pilots nog in volle gang zijn. Acht pilots hebben echter al een reductie opgeleverd van 0,042 megaton CO2 per jaar. Het gaat hierbij voornamelijk om inkoop van nieuwe windenergie uit ons land. Daarnaast leidt de inkoop van duurzaam vervoer tot een afname in het gebruik van fossiele brandstoffen, met zo’n 14.500 ton olie-equivalenten per jaar.

Van 67 pilots blijkt het effect op de CO2-uitstoot niet in te schatten. Het betreft pilots waarin overheden werken aan een visie of een verkenning van mogelijkheden voor verduurzaming bij leveranciers. Deze verduurzaming is overigens wel nodig, vindt het RIVM. Van 26 pilots, met name in de bouw, wordt pas in de loop van dit jaar duidelijk wat de besparingen op CO2-uitstoot gaan zijn.

De opgezette leernetwerken blijken zinvol te zijn geweest voor de participerende inkoopprofessionals, zo wijst de RIVM-evaluatie uit. Vóór aanvang werd het klimaatneutraal dan wel circulair inkopen nog in belangrijke mate belemmerd door gebrek aan kennis, beperkt draagvlak en het ontbreken van organisatie-eigen visies en doelen onder de inkopers. De leernetwerken hebben niet alleen geholpen bij kennisvergroting, maar ook bij het uitwisselen van kennis, ervaringen, problemen en vragen rond het duurzaam inkopen. Ook voeren deelnemers dankzij de leernetwerken concrete veranderingen door in hun werk. Zo organiseren ze inmiddels interne draagvlaksessies, leggen ze indicatoren vast en gebruiken ze de criteriatool voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI-criteriatool).

De impuls heeft bovendien geresulteerd in nieuwe tools voor het berekenen van het mogelijke effect van klimaatvriendelijker inkopen, onder meer van bedrijfskleding, vervoer, energie en ICT. Alle tools zijn te vinden op de website van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden.CEO's over energietransitie
Strategie Summit Energie & Utilities vroeg CEO's naar hun mening over de uitvoering van de energietransitie.
Energieprestatienorm aangepast
Bij het NEN is een nieuwe versie verschenen van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’.
Duurzaamheidstaxatiemodel voor kantoren in aantocht
Samen met tien grote Nederlandse taxatiekantoren werkt ING Real Estate aan een model om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te taxeren. Het ‘Duurzaamheidstaxatiemodel’ moet de standaard worden in het eenduidig, transparant en consistent waarderen van de duurzaamheid van kantoor-vastgoed.
BENG-eisen definitief
Afgelopen dinsdag (11 juli jl.) heeft minister Ollongren de Tweede Kamer per brief in kennis gesteld van de definitieve BENG-eisen. Vergeleken met de concept-eisen van het najaar 2018 is een verdere differentiatie en aanscherping doorgevoerd. De definitieve grenswaarden worden per 1 juli volgend jaar van kracht.
Op weg naar onafhankelijkheid van kritische materialen
In het kader van klimaatverandering verdienen ‘kritische materialen’ meer aandacht, vindt materiaalkundige Sven Erik Offerman.
Cruciale rol voor IFD in NTA Beweegbare Bruggen
Het industrieel, flexibel en demontabel uitvoeren van verbindingen vormt een basiscomponent van de NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.
Energietransitie brengt verdubbeling wereldwijde stroomvraag
Dat blijkt uit een recente analyse van ING Economisch Bureau.
Zonnepanelen op dertien Amsterdamse metrostations
Dit jaar gaat de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam en GVB de daken van dertien metrostations voorzien van zonnepanelen.
Pagina 1 van 1